Privacybeleid

Privacybeleid We-Cover

We-Cover zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal We-Cover zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: Persoonsgegevens:

Verwerking: Verantwoordelijke:

een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

in dit privacybeleid te weten We-Cover die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die We-Cover aanbiedt.
 2. Door We-Cover worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, e-mail adres en contactgegevens.
 3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. We-Cover verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
  2. Gegevensverzameling via e-mail contact;
  3. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  4. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door We-Cover. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij We- Cover, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij We-Cover. We-Cover zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. We-Cover gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de opdracht.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van We-Cover. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van de opdracht.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal duren tot de klant verzoekt om de gegevens te verwijderen, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor We- Cover verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan één jaar bewaart, tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. We-Cover treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. We-Cover neemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van We-Cover kan worden gevergd.
 2. De Klant kan op ieder gewenst moment We-Cover verzoeken via info@we-cover.nl, om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. We-Cover biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8 Nieuwsbriefsystemen en marketing

 1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente

  aanbiedingen en ontwikkelingen.

 3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.

  De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen.

 5. We-Cover verkrijgt toestemming aan de Klant om opgeleverde werken te mogen plaatsen op

  social media kanalen en andere marketing gerichte kanalen, tenzij de Klant vooraf uitdrukkelijk heeft aangegeven dat We-Cover de opgeleverde resultaten niet mag gebruiken of plaatsen. In geval de Klant uitdrukkelijk aangeeft geen toestemming te geven, zal We- Cover geen afbeeldingen plaatsen van het resultaat.

Artikel 9- Doorgifte aan derden

1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 10 Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan We-Cover informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De informatie die We-Cover verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is We-Cover niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat We-Cover de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. We-Cover behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

 1. We-Cover biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@we-cover.nl.

Artikel 12- Wijzigingen privacybeleid

 1. We-Cover behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 13- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Midden- Nederland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.